Иргэд хүлээн авах

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ

Монгол Улсын иргэн дангаар буюу хамтарч төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрхтэй. Өргөдөл, гомдлыг төрийн албан ёсны хэлээр бичгээр буюу амаар гаргана. Өргөдөл, гомдлыг цахим сүлжээгээр дамжуулан гаргаж болно.

Таны өргөдөл, гомдол “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуульд нийцсэн байна.

Өргөдөл, гомдол гаргах зарчим:

  1. Өргөдөл, гомдол гаргагч өргөдөл, гомдол гаргах эрхээ хэрэгжүүлэхдээ Үндсэн хууль, бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалж болохгүй.
  2. Өргөдөл, гомдол үнэн зөв байна.

Өргөдөл, гомдолд тавих шаардлага:

  1. Бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдолд овог, нэр оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаягаа бичиж, гарын үсгээ зурна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гарын үсгээ зурж чадахгүй бол бусдаар төлөөлүүлэн зурж болно.
  2. Өргөдөл, гомдлыг иргэд бичгээр хамтран гаргасан бол түүнд бүгд гарын үсэг зурах буюу эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, төлөөлөх эрхээ нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах:

  1. Өргөдөл, гомдол нь тодорхой нэр хаяггүй
  2. Бага насны хүмүүс буюу шүүхийн шийдвэрээр эрхийн бүрэн чадамжгүйд тооцогдсон этгээд эцэг, эх, асран хамгаалагчаараа төлөөлүүлээгүй бол
  3. Өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлаар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр байгаа
  4. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд иргэн өмнө нь хандаж байсан асуудлаар өргөдөл, гомдол гаргасан бөгөөд түүнийг дахин хянаж шийдвэрлэх үндэслэлгүй

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх хугацаа:

  1.  Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг байгууллагын дарга 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.
  2. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө.

 Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн:

Албан тушаал Овог нэр Утасны дугаар Цахим хаяг Цагийн хуваарь
1 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батцэрэн 77777373

99222605

Khanuul_child@fcy.gov.mn 08:00-17:00
Цайны цаг /12:00-13:00/

/Байгууллагын удирдлага иргэдийг ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар хүлээн авч уулзана./

————000———-