ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖУРАМ