АВЛИГА МЭДЭЭЛЭХ УТАС

Ярианы төлбөргүй гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас

Нийтлэсэн: 2019-12-06 | Үзсэн: 33872Дэлгэрэнгүй

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго  1.1.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм,  улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон  нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй,  хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино. Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт 2.1.Энэхүү хөтөлбөрийн 1.1-д заасан зорилгод хүрэхийн тулд дараахь зорилтыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ: 2.1.1.шударга, хариуцлагатай, ил тод

Нийтлэсэн: 2019-12-05 | Үзсэн: 33668Дэлгэрэнгүй