ЗАХИРГААНЫ АЛБА
О.Мягмарсүрэн Хэлтсийн дарга

1. Б.Батдорж Нягтлан бодогч
2. Б.Энхцэцэг Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт үнэлгээ хариуцсан захиргааны албаны ахлах мэргэжилтэн
3. Б.Одончимэг Үйлчлэгч

ХӨГЖЛИЙН АЛБА

1. А.Отгон-Эрдэнэ Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2. Д.Шинэ-Од Гэр бүл, хүүхдийн боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
3. М.Цацрал Залуучуудын хөгжлийн төвийн нийгмийн ажилтан

ХАМГААЛЛЫН АЛБА

1. Г.Энхжаргал Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2. М.Одончимэг Гэр бүлийн сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
3. Т.Тайванбаатар Гэр бүлийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
4. З.Баасандорж Хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
5. Ё.Нарантуяа Сэтгэл зүйч
6. Х.Саранчулуун Хамгаалах байрны ээлжийн нийгмийн ажилтан