ХАРАА ХЯНАЛТГҮЙ ХҮҮХДИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ